განვითარების ჯგუფის განცხადება | მწვრთნელთა ლიცენზირების II დონე და აუცილებლად საკითხავი მასალა

განვითარების ჯგუფის განცხადება | მწვრთნელთა ლიცენზირების II დონე და აუცილებლად საკითხავი მასალა

საქართველოს რაგბის კავშირის სასწავლო ცენტრი 2022 წლის 1 ივნისიდან  აცხადებს მსურველების რეგისტრაციას მწვრთნელთა მომზადების მეორე დონის კურსებზე. კურსის ხანგძილობაა 4 დღე. აღნიშნული კურსი ფასიანია და ღირებულება შეადგენს 185 ლარს (მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებისთვის რაგბის კავშირი სრულად ახდენს აღნიშნული გადასახადის სუფსიდირებას).

რეგისტრაციისათვის მსურველი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

  • უნდა ფლობდეს პირველი დონის მოქმედ ლიცენზიას, გაცემულს არა უგვიანეს 2021 წლისა.
  • უნდა წარმოადგინოს „მსოფლიო რაგბის“ მიერ დადგენილი ონლაინ ტესტების ჩაბარების დამადასტურებელი სერთიფიკატები (იხ. თანდართული სია)
  • უნდა წარმოადგინოს სწავლების საფასურის (185 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

შევსებული განაცხადის ფორმა (იხ. დანართი) უნდა გააგზავნონ შემდეგ მისამართზე: (development@rugby.ge) ჯგუფები დაკომპლექტდება განაცხადების შემოსვლის თარიღისა და მსურველების საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

განაცხადი II დონე

მეორე დონის სემინარის დაწყებამდე სავალდებულოდ გასავლელი მასალა

სახელმძღვანელო დონე ორი (სავალდებულოდ წასაკითხი და ამოსაბეჭდი)

დონე 2 პრეკურსის ტესტები

 

პირველი დონის სემინარის დაწყებამდე სავალდებულოდ გასავლელი მასალა

დონე 1 პრეკურსის ტესტები

https://rugby.edu.ge/?page=page&id=6

მზაობა რაგბისთვის

სახემძღვანელო დონე ერთი (სავალდებულოდ წასაკითხი და ამოსაბეჭდი)

ფ.მ 1 დონე ბავშვი შესავალი 1 ნაწილი

ფ.მ პირველი დონის კურსის_მეორე ნაწილი

განაცხადი I დონე

 

 სრკ. სასწავლო ცენტრი