კომისის ოქმები

სადისციპლინო საბჭო

 

სადისციპლინო კოდექსი 2010 სადისციპლინო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები